Tvorba webu

Podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). VOP se považují za všeobecné podmínky poskytovatele: Tvorbawebu.net (IČO: 87742225, E-mail: info@tvorbawebu.net), podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

01. Smlouvou je písemný dokument uzavřený mezi zákazníkem a poskytovatelem o vytvoření internetové stránky.
Smlouva může mít i elektronickou podobu. Zpravidla je smlouvou e-mailové potvrzení o realizaci internetové stránky.
Podle povahy věci se za smlouvu považují i VOP.

02. Specifikací se rozumí grafická a funkční (technická) specifikace, kterou si zákazník výslovně ve smlouvě vymínil.
Specifikace je zpravidla uvedena v samostatné příloze smlouvy.
Poskytovatelem je fyzická osoba uvedená jako poskytovatel ve smlouvě.
Zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako zákazník ve smlouvě.
Předáním internetové stránky se rozumí instalace internetové stránky na hostingový server pro zákazníka.

03. Převzetím internetové stránky se rozumí stvrzení převzetí písemně, elektronicky nebo marné uplynutí lhůt.
Po stvrzení převzetí prezentace a po uhrazení doplatkové faktury bude internetová stránka plně předána zákazníkovi včetně přístupových údajů k administraci předané internetové stránky.

04. Předmětem smlouvy je zhotovení internetové stránky na základě specifikace.
Poskytovatel se zavazuje řádně zhotovit internetovou stránku a předat ji zákazníkovi v době stanovené ve smlouvě a v souladu s ustanoveními smlouvy.
Internetová stránka se pokládá za řádně zhotovenou, pokud je v souladu se specifikací.
Zákazník se zavazuje za řádně zhotovenou internetovou stránku zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě.

05. Záruka podle těchto podmínek se vztahuje výhradně na funkčnost internetové stránky a činí tři měsíce od data jejího předání poskytovatelem.
Zákazník je srozuměn s tím, že poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v souvislosti se závadami nebo odstávkami servru hostingu, na kterém se provozují internetové stránky.
Za vady podléhající záruce nelze považovat vady způsobené jednáním zákazníka spočívajícím zejména v nesprávné obsluze internetových stránek, nedodržením VOP nebo neoprávněným či neodborným zásahem do předaných internetových stránek.
Za vady podléhající záruce dále nelze považovat vady způsobené aplikacemi třetích osob.
Reklamaci vad je zákazník povinen uplatnit bezodkladně poté, kdy vady funkčnosti zjistil.
Pokud poskytovatel uzná, že vada podléhá záruce, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté se zákazníkem. V případě, že poskytovatel reklamovanou vadu včas a řádně neodstraní, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny.
Zákazník nemá právo na slevu z ceny, pokud neumožní poskytovatel reklamovanou vadu odstranit nebo mu neposkytne potřebnou součinnost.

06. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě, pokud se zákazník dostane do platební neschopnosti nebo je proti němu vedeno konkursní řízení nebo vstoupí do likvidace, nebo přestane jakkoliv komunikovat;
nebo okamžitě, pokud zákazník svým jednáním podstatně porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení s placením záloh v případě, že poskytovateli zálohu nezaplatí ani po písemné výzvě poskytovatele a porušení povinností uvedených v článku výše;
nebo okamžitě, pokud se zákazník nevyjádřil ke grafickému návrhu nebo technickému řešení nebo poskytovateli neposkytl potřebnou součinnost a k nápravě nedošlo ani ve lhůtě pěti dní od doručení písemné výzvy.
V případech uvedených v předchozím článku je poskytovatel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové stránky.
Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v jakémkoliv jiném případě, pokud zákazník vyrozumí písemně nebo elektronicky alespoň čtrnáct dní předem. Zákazník je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu nepřesahující 20% ceny internetové stránky.
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě, pokud je poskytovatel bez zavinění zákazníka v prodlení se závazky vyplývajícími z této smlouvy a nezjedná nápravu ve lhůtě deseti dní od doručení písemné či elektronické výzvy;
nebo po předchozím písemném či elektronickém upozornění v případě uvedeném v článku výše; poskytujíci je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové stránky;
nebo v jakémkoliv jiném případě, pokud poskytující vyrozumí písemně nebo elektronicky alespoň čtrnáct dní předem. Poskytující je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové stránky.
Zákazník souhlasí, že v případech, kdy je poskytovatel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové stránky viz odstavce výše, se jakožto náhrada stanovuje zaplacená záloha.

07. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu.
Strany spolu komunikují písemně prostřednictvím emailových zpráv. Strany spolu mohou komunikovat i telefonicky či ústně, avšak takto uplatněné nároky nemohou být považovány za řádně uplatněné nároky podle smlouvy.
V pochybnostech se má za to, že emailová zpráva byla doručena v den jejího odeslání.
Veškeré platby podle smlouvy budou uhrazeny na účet poskytovatele a zákazníkovi uvedené ve smlouvě. Platby podle smlouvy budou považovány za řádně zaplacené připsáním částky na účet oprávněné strany.
Pokud zákazník neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména povinnost součinnosti nebo pokud je v prodlení, zejména s placením záloh, je poskytovatel oprávněn lhůty pro něj závazné podle smlouvy prodloužit o dobu prodlení objednatele.
Dnem se pro účely smlouvy a VOP rozumí u lhůt sedmidenních a kratších pracovní den, u lhůt osmidenních a delších kalendářní den.
Sankce podle smlouvy jsou splatné do čtrnácti dnů ode dne doručení písemné či elektronické výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu uhrazení povinnou smluvní stranou.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité nároky vyplývající ze smlouvy jsou započitatelné proti záloze.

08. Ochrana osobních údajů Více na informací o ochraně osobních údajů (GDPR)

09. Smluvní vztah podle smlouvy definované v článku výše se řídí smlouvou a VOP. V případě rozporu má přednost smlouva.
Pokud se ve smlouvě nebo VOP odkazuje na smlouvu, má se za to, že se odkazuje i na VOP.
Ve věcech neupravených smlouvou nebo VOP se právní vztah mezi stranami řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že pro účely vztahu ze smlouvy považují jakoukoliv informaci, kterou smluvní strana označí za důvěrnou, za chráněnou ustanoveními § 1730 Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zejména se za důvěrné informace považují obchodní tajemství, zdrojové kódy, know-how nebo důvěrné informace třetích osob. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou ani nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Poskytovatel může používat jméno a logo zákazníkovi ve svých prezentacích, marketingových materiálech a seznamech zákazníků. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že na stránkách v bude uveden grafický odkaz (logo) na poskytovatelovo stránky.